Algemene voorwaarden

Deelname Workout Summer Festival (sport)activiteiten
Bij inschrijving en betaling verklaart de Deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

1. Deelname aan de (sport)activiteiten georganiseerd door of namens de organisatie van Workout Summer Festival is volledig op eigen risico. Het dragen van deugdelijke schoeisel en kledij is gedurende de gehele (sport)activiteit de verantwoordelijkheid van de Deelnemer en verplicht.

2. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het inschrijfgeld en evt. borg is voldaan.

3. Nadat je het inschrijfgeld en borg hebt voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.

4. Deelname aan de desbetreffende activiteit is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.

5. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet zonder toestemming overgedragen worden aan derden.

6. Deelnemer verklaart de inhoud van de (sport)activiteiten tijdens het Workout Summer Festival alsmede overige richtlijnen ten aanzien van zijn/haar deelname voldoende te kennen en verklaart zich daarmee onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord.

7. Deelnemer bevestigt dat hij/zij met volle kennis van zaken en in volle onafhankelijkheid heeft besloten deel te nemen aan de (sport)activiteit van Workout Summer Festival.

8. Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en fysiek in staat te zijn deel te nemen aan de door hem of haar geselecteerde activiteiten.

9. Deelnemer verklaart aan de organisatie naar waarheid alle informatie te hebben verstrekt, die noodzakelijk is voor deelname. Hieronder vallen onder andere alle medische gegevens alsmede informatie over ervaringen, die in alle redelijkheid strijdig zouden kunnen zijn met de deelname aan de betreffende (sport)activiteit van Workout Summer Festival.

10. Deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn en stemt ermee in dat eventueel foto- en videomateriaal van hem/haar zullen worden gemaakt en uitgezonden. Deelnemer geeft uitdrukkelijk zijn/haar toestemming voor het foto- en videomateriaal evenals de wereldwijde uitzending, heruitzending, iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging en wijze van exploitatie van alle opnamen die van Deelnemer zal worden gemaakt.

11. Deelnemer gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing over het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de opnamen berust op social media.

12. Workout Summer Festival zal de eventuele opnamen niet rechtsreeks aan de Deelnemer ter beschikking stellen.

13. Deelnemer ziet erop toe dat hij/zij volgens de aanwijzingen van de organisatie, trainers en/of doorhen aangestelde derden medewerking zal verlenen aan de (sport)activiteit.

14. De deelnemers dienen zich te gedragen zoals het in het maatschappelijke verkeer betaamt. Deelnemers respecteren de trainer(s) en overige deelnemers.

15. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

16. Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.

17. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van de Deelnemer.

18. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de betreffende trainer danwel organisatie opvolgen.

19. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van dit reglement uitgesloten worden van de betreffende (sport)activiteit danwel het evenement gelet op de omstandigheden van het geval en de aard en de ernst van het wangedrag.

20. Blessures en of verwondingen die door Deelnemers onderling veroorzaakt zijn zullen door deze Deelnemers zelf onderling afgehandeld worden.
Deelnemer verklaart:
√  Kennis te hebben genomen van het (deelname)reglement en zich daaraan te houden.
√  Deel te nemen aan de (sport)activiteiten van Workout Summer Festival op eigen risico.
√  Voldoende gezond is om deel te nemen.
√  Over deugdelijk materiaal te beschikken.